Zrobimy z ciebie media.

Przedsiębiorca zobowiązany będzie raportować Zarządowi IDG Poland przebieg realizacji Umowy. Szczegółowy wykaz wykonanych usług będzie przekazywany przez Przedsiębiorcę w okresach miesięcznych w formie pisemnego raportu z wykonanych prac. Przedsiębiorca zobowiązuje się powiadamiać IDG Poland niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin, o wszelkich zdarzeniach mających związek z wykonywaniem usług określonych niniejszą

Umową, a które wymagać będą podjęcia decyzji lub działania przez Zarząd IDG Poland. W zamian za należytą realizację usług określonych w ust.1 IDG Poland będzie płacił Przedsiębiorcy wynagrodzenie pieniężne, w terminach i na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy.

Z racji specyfiki powierzonej usługi osobą odpowiedzialną ze strony Przedsiębiorcy za realizację Umowy będzie Łukasz Majewski. W przypadku braku możliwości wykonania określonych czynności przez osobę wskazaną powyżej, Przedsiębiorca będzie mógł powierzyć wykonanie czynności, niezbędnych dla należytej realizacji niniejszej Umowy, osobom trzecim za zgodą IDG Poland wyrażoną na piśmie. Za działania tych osób Przedsiębiorca odpowiada wobec IDG Poland jak za działania własne, na zasadzie określonej w art. 474 kodeksu cywilnego.

W zamian za należytą realizację usług określonych w ust.1 IDG Poland będzie płacił Przedsiębiorcy wynagrodzenie pieniężne, w terminach i na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy. Z racji specyfiki powierzonej usługi osobą odpowiedzialną ze strony Przedsiębiorcy za realizację Umowy będzie Łukasz Majewski. W przypadku braku możliwości wykonania określonych czynności

TIN BOY y communications Group Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok.28
04-036 Warszawa

tel./fax: +48 22 251 03 39
mail: office@tby.com.pl